BƏDİÜZZAMAN SƏİD NURSİYƏ GÖRƏ MEHDİ NƏ ÜÇÜN GƏLƏCƏK?
 

"Şərq tərəfindən bir nur zühur edəcək (ortaya çıxacaq), bidətlər zulümatını (dinə sonradan daxil olmuş xurafatları) yox edəcək. Mən belə bir nurun zühuruna çox intizar etdim (gözlədim) və edirəm".

Bədiüzzaman Səid Nursi
Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 189

 


1) Qurani Kərimin bəzi ayələrində işarə ilə, Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in hədislərində isə açıq şəkildə Mehdinin gələcəyi müjdələnmişdir

“Bəzi ayəti kərimə (ayələr) ayələr və əhadisi şərifə (hədislər) Axırzamanda gələcək bir mücəddid-i əkbəri (ən böyük mücəddidi) məna-yi işari ilə (işari mənada) xəbər verirlər”. (Tılsımlar Mecmuası, səh. 168)


2) Allah hər əsrdə bir mücəddid göndərər

"Əshab-i Qütübi Sittədən İmam-ı Hakimin "müstədrək"ində və Əbu Davudun "Kitab-ı Sünən"ində, Beyhəqi "Şuab-ı İman" da təxric etdi (çıxarış etdi): "Allah, hər əsrdə bir mücəddid-i din göndərir... "hədis-i şərifinə (hədisinə) məzhər və masadaq (təsdiqçi) və müzhir-i tam olan Mövlana bərabər şəhər kutbü'l Arif, gavsü'l vasil, varis-i Məhəmmədi, kâmilü't tarikatü ' l Aliye və-l müceddidiyye Halidi Zülcenaheyn quddisə Sirruhu ... " (Barla Lahikası, səh. 119)

"Hərçənd ki, hər əsrdə hidayət edən, bir nevi (bir cür) Mehdi və mücəddid gəlir və gəlib, lakin hər biri üç vəzifədən birini bir cəhətdə yerinə yetirməsi etibarilə, Axırzamanın böyük Mehdisi ünvanını ala bilməyiblər". (Emirdağ Lahikası, səh. 260)

Başdakı hədis-i şərifin (hədisin) "hər əsrin əvvəlində dini təcdid edəcək (yeniləyəcək) bir mücəddidi göndərir" müjdəsinin verilməsinə müvazi olaraq (paralel olaraq) həzrəti Mövlana Xalid, (əksər əhl-i həqiqətin (doğru yoldakı insanların) təsdiqiylə) 1200-ci ilin, yəni on ikinci əsrin mücəddididir. (Barla Lahikası, səh. 120)

"Madam ki, tam yüz il sonra, eynilə dörd cəhətdə təvafüq edərək (uyğun gələrək) Risale-i Nur əczaları (bölmələri) eyni vəzifəni yerinə yetirib... Qənaət verir ki (nass-ı hədislə (hədisin açıq ifadəsiylə)) Risale-i Nur təcdid-i din (dini yeniləmə, dirçəltmə) barəsində bir mücəddid hökmündədir". (Barla Lahikası, səh. 121) "Allah; kamal-ı rəhmətindən (ən böyük rəhmətindən), şəriət-i İslamiyyətin ədəbiyətinə (İslam hökmlərinin yetişdirilməsinə) bir əsər-i himayət (qorumasının əlaməti) olaraq, hər bir fəsad-ı ümmət dövründə (müsəlman cəmiyyətlərin degenerasiya olunduğu dövrlərdə) bir muslih (islah edən) və ya bir mücəddid (böyük alim) və ya bir xəlifə-i zişan (şanlı xəlifə) və ya bir Qütb-ü Azam (müsəlmanların özünə bağlandığı, dövrün ən böyük yol göstəricisi) və ya bir mürşid-i əkməl (üstün bir yol göstərən) yaxud bir nevi (bir cür) Mehdi hökmündə mübarək zatları göndərmiş; fəsadı izalə edib (aradan qaldırıb) milləti islah etmiş; Din-i Əhmədini (İslamı) qorumuşdur... Madam ki, adəti belə cərəyan edir, Axırzamanın ən böyük fəsadı dövründə, əlbəttə, ən böyük bir Müctəhid, həm ən böyük bir Mücəddid, həm Hakim, həm Mehdi, həm Mürşid, həm də Qütb-ü Azam (müsəlmanların özünə bağlandığı, dövrün ən böyük yol göstəricisi) olaraq bir Zat-ı nuranini (nurani bir şəxsi) göndərəcək və bu Zat da, Əhl-i Beyt-i Nəbəvidən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) olacaq. Allah, bir dəqiqə ərzində beyn-əs-səma vəl-ərz aləmini (yerlə göy arasındakı aləmi) buludlarla doldurub boşaltdığı kimi, bir saniyədə dənizin fırtınalarını təskin edər (sakitləşdirər) və bahar içində bir saatda yay fəslinin nümunəsini və yayda bir saatda qış fırtınasını icad edən Qadir-i Zülcəlal (hər şeyə müqtədir olan uca Allah) hz. Mehdi ilə də, aləm-i İslamın (İslam aləminin) zulümatını (zülm dövrünü, qaranlığını) aradan qaldıracaq. Və vəd edib, vədini, əlbəttə, yerinə yetirəcək. Qüdrət-i İlahiyyə (Allahın gücü) nöqtəsində olduqca asandır. Əgər dairə-i əsbab (səbəblər dairəsi) və hikmət-i Rəbbaniyə (Allahın hikməti) nöqtəsində düşünülsə, yenə o qədər məqbul və gerçəkləşməyə layiqdir ki; əgər Müxbir-i Sadiqdən rəvayət olmasa belə, hər halda elə olmaq lazım gələr. Və olacaq deyə əhl-i təfəkkür (təfəkkür edənlər) hökm edər (hökm verər)".  (Mektubat, səh. 411-412)

 

3) 13-cü əsrin mücəddidi Bədiüzzamandır, 14-cü əsrin mücəddidi gözlənilir

"İstiqbal-i dünyəviyədə (dünyanın gələcəyində) 1400 il sonra gələcək bir həqiqəti əsrlərində karib (yaxın) zənn ediblər". (Sözler, səh. 318)

"Ta 1371-ci ildən sonrakı aləm-i İslamın müqəddəratına (taleyinə) nazar edən (nəzər salan) Şam xütbəsindəki həqiqətlər... Bəli, indi olmasa da 30-40 il sonra fən və həqiqi mərifət və mədəniyyətin məhasini o üç qüvvəni tam təchiz edib, cihazatını (alətlərini) verib o doqquz maniləri məğlub edib dağıtmaq üçün, taharri-i həqiqət meyelanını və insaf və məhəbbət-i insaniyəyi o doqquz düşmən taifəsinin (tayfasının) cəbhəsinə göndərmiş, inşallah yarım əsr sonra onları darmadağın edəcək". (Hutbe-i Şamiye, səh. 25)


4) 14-cü əsrin mücəddidinin Mehdi olduğu bildirilib

"İndi xatirə gəldi ki, əgər şəddəli "lamlar" və "mimlər" iki-iki sayılsa bundan bir əsr sonra zülümatı dağıdacaq zatlar isə, həzrəti Mehdinin şagirdləri (tələbələri) ola bilər". (Şualar, səh. 605)

"Bu zamanda elə fövqəladə hakim cərəyanlar vardır ki, hər şeyi öz hesabına aldığı üçün, faraza (tutaq ki,) həqiqi gözlənilən və bir əsr sonra gələcək o zat belə bu zamanda gəlsə... (Kastamonu Lahikası, səh. 57)


5) Bədiüzzaman, müjdələnmiş belə olsa, Mehdinin gəlişinin Allahın qanununa uyğun olduğunu söyləyib

...Qadir-i Zülcəlal (hər şeyə müqtədir olan uca Allah) hz. Mehdi ilə də, aləm-i İslamın (İslam aləminin) zulümatını (zülm dövrünü, qaranlığını) aradan qaldıracaq. Və vəd edib, vədini, əlbəttə, yerinə yetirəcək. Qüdrət-i İlahiyyə (Allahın gücü) nöqtəsində olduqca asandır. Əgər dairə-i əsbab (səbəblər dairəsi) və hikmət-i Rəbbaniyə (Allahın hikməti) nöqtəsində düşünülsə, yenə o qədər məqbul və gerçəkləşməyə layiqdir ki; əgər Müxbir-i Sadiqdən rəvayət olmasa belə, hər halda elə olmaq lazım gələr. Və olacaq deyə əhl-i təfəkkür (təfəkkür edənlər) hökm edər (hökm verər)". (Mektubat, səh. 411-412)


6) Bədiüzzaman Mehdini müjdələyib

"Ta Axırzamanda, həyatın geniş dairəsində (dünya səviyyəsində) ixlas sahibləri, yəni hz. Mehdi və şagirdləri (tələbələri), Allahın icazəsiylə gələr, o dairəni genişlədər və o toxumlar cücərər". Biz də qəbrimizdə seyr edib Allaha şükr edərik. (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 138, Kastamonu Lahikası, səh. 72)

"İndi xatirə gəldi ki, əgər şəddəli "lamlar" və "mimlər" iki-iki sayılsa bundan bir əsr sonra zülümatı dağıdacaq zatlar isə, həzrəti Mehdinin şagirdləri (tələbələri) ola bilər". (Şualar, səh. 605)


7) Bədiüzzaman, Mehdiyə zəmin hazırladığını bildirib

"Çox zaman əvvəl bir əhl-i vəlayətdən (vəli şəxsdən) eşitdim ki, o zat, keçmiş vəlilərin qeybi işarələrindən istixrac etmiş (məna çıxartmış) və qənaəti gəlmişdir ki: "Şərq tərəfindən bir nur zühur edəcək (ortaya çıxacaq), bidətlər zulümatını (dinə sonradan daxil olmuş xurafatları) yox edəcək. Mən belə bir nurun zühuruna çox intizar etdim (gözlədim) və edirəm. Lakin çiçəklər baharda gələr. Bu cür qüdsi çiçəklərə zəmin hazırlamaq lazım gələr. Həmçinin anladıq ki, bu xidmətimizlə o nurani zatlara zəmin izhar edirik (hazırlayırıq)". (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 189)


8) Ümmətin fəsadı dövrlərində Allah həmişə bir mücəddid, bir xəlifə göndərib

..."Allah; kamal-ı rəhmətindən (ən böyük rəhmətindən), şəriət-i İslamiyyətin ədəbiyətinə (İslam hökmlərinin yetişdirilməsinə) bir əsər-i himayət (qorumasının əlaməti) olaraq, hər bir fəsad-ı ümmət dövründə (müsəlman cəmiyyətlərin degenerasiya olunduğu dövrlərdə) bir muslih (islah edən) və ya bir mücəddid (böyük alim) və ya bir xəlifə-i zişan (şanlı xəlifə) və ya bir Qütb-ü Azam (müsəlmanların özünə bağlandığı, dövrün ən böyük yol göstəricisi) və ya bir mürşid-i əkməl (üstün bir yol göstərən) yaxud bir nevi (bir cür) Mehdi hökmündə mübarək zatları göndərmiş; fəsadı izalə edib (aradan qaldırıb) milləti islah etmiş; Din-i Əhmədini (İslamı) qorumuşdur... (Mektubat, səh. 411-412)


9) Axırzamanın ən böyük fəsadı dövründə də Allah ən böyük mücəddid olaraq Mehdini göndərəcək

...Madam ki, adəti belə cərəyan edir, Axırzamanın ən böyük fəsadı dövründə, əlbəttə, ən böyük bir Müctəhid, həm ən böyük bir Mücəddid, həm Hakim, həm Mehdi, həm Mürşid, həm də Qütb-ü Azam (müsəlmanların özünə bağlandığı, dövrün ən böyük yol göstəricisi) olaraq bir Zat-ı nuranini (nurani bir şəxsi) göndərəcək və bu Zat da, Əhl-i Beyt-i Nəbəvidən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) olacaq...

Qadir-i Zülcəlal (hər şeyə müqtədir olan uca Allah) hz. Mehdi ilə də, aləm-i İslamın (İslam aləminin) zulümatını (zülm dövrünü, qaranlığını) aradan qaldıracaq. Və vəd edib, vədini, əlbəttə, yerinə yetirəcək. (Mektubat, səh. 411-412)


10) Yer üzündəki müsəlmanların başında bir əmir, bir xəlifə, bir müctəhid yoxdur və dağınıq vəziyyətdədirlər

...Axırzamanın ən böyük fəsadı dövründə, əlbəttə, ən böyük bir Müctəhid, həm ən böyük bir Mücəddid, həm Hakim, həm Mehdi, həm Mürşid, həm də Qütb-ü Azam (müsəlmanların özünə bağlandığı, dövrün ən böyük yol göstəricisi) olaraq bir Zat-ı nuranini (nurani bir şəxsi) göndərəcək və bu Zat da, Əhl-i Beyt-i Nəbəvidən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) olacaq. Allah, bir dəqiqə ərzində beyn-əs-səma vəl-ərz aləmini (yerlə göy arasındakı aləmi) buludlarla doldurub boşaltdığı kimi, bir saniyədə dənizin fırtınalarını təskin edər (sakitləşdirər) və bahar içində bir saatda yay fəslinin nümunəsini və yayda bir saatda qış fırtınasını icad edən Qadir-i Zülcəlal (hər şeyə müqtədir olan uca Allah) hz. Mehdi ilə də, aləm-i İslamın (İslam aləminin) zulümatını (zülm dövrünü, qaranlığını) aradan qaldıracaq. Və vəd edib, vədini, əlbəttə, yerinə yetirəcək... (Mektubat, səh. 411-412)


11) Bədiüzzaman, hazırda zülmə məruz qalan və məğlub mövqeyində görünən müsəlmanların qalib olacağını, tarixini verərək müjdələyib

"Ta 1371-ci ildən sonrakı aləm-i İslamın müqəddəratına (taleyinə) nazar edən (nəzər salan) Şam xütbəsindəki həqiqətlər... Bəli, indi olmasa da 30-40 il sonra fən (müsbət elmlər, biologiya, fizika, kimya və s.) və həqiqi mərifət (hünər, sənət, elm və fənlərlə öyrənilən məlumat) və mədəniyyətin məhasini (mədəniyyətin yaxşılıqlarını) o üç qüvvəni tam təchiz edib, cihazatını (alətlərini) verib o doqquz maniləri (əngəlləri) məğlub edib dağıtmaq üçün, taharri-i həqiqət meyelanını (həqiqəti araşdırma meylini) və insaf və məhəbbət-i insaniyəyi (insan sevgisini) o doqquz düşmən taifəsinin (qrupunun) cəbhəsinə göndərmiş, inşallah yarım əsr sonra onları darmadağın edəcək". (Hutbe-i Şamiye, səh. 25)


12) Bədiüzzaman, xidmətinin Mehdiyə istiqamətli hazırlıq mənasında olduğunu bildirib

...Lakin çiçəklər baharda gələr. Bu cür qüdsi çiçəklərə zəmin hazırlamaq lazım gələr. Həmçinin anladıq ki, bu xidmətimizlə o nurani zatlara zəmin izhar edirik (hazırlayırıq). (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 189)


13) Bədiüzzaman, hələ də mövcud olan bidətlər zulümatını (dinə sonradan daxil olmuş xurafatları) yox edəcək bir zatı gözlədiyini söyləyib

"Çox zaman əvvəl bir əhl-i vəlayətdən (vəli şəxsdən) eşitdim ki, o zat, keçmiş vəlilərin qeybi işarələrindən istixrac etmiş (məna çıxartmış) və qənaəti gəlmişdir ki: "Şərq tərəfindən bir nur zühur edəcək (ortaya çıxacaq), bidətlər zulümatını (dinə sonradan daxil olmuş xurafatları) yox edəcək. Mən belə bir nurun zühuruna çox intizar etdim (gözlədim) və edirəm"". (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 189)


14) Bədiüzzaman, dövrümüzə qədər təsirini davam etdirən materializm və fəlsəfələri tam susduracaq tərzdə imani bir fəaliyyəti icra edəcək zatın Mehdi olduğunu və bu fəaliyyətin onun 1-ci vəzifəsi olacağını bildirib

"Ümmətin gözlədiyi, Axırzamanda gələcək zatın üç vəzifəsindən ən mühümü və ən böyüyü və ən qiymətdarı (dəyərlisi) olan iman-ı təhqiqiyi nəşr (dəlillərə əsaslanan imanı yaymaq) və əhl-i imanı dəlalətdən qorumaq". (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 9)

"Birincisi: Fən və fəlsəfənin təsəllütüylə (təsiriylə) və maddiyyun və tabiiyyun taununun (materializm, darvinizm və ateizm xəstəliyi), bəşər içinə intişar etməsiylə (insanlar arasında yayılmasıyla), hər şeydən əvvəl fəlsəfəni və maddiyyun fikrini (materializm, darvinizm və ateizm kimi Allahı inkar edən dinsiz cərəyanları) tam susduracaq tərzdə imanı qurtarmaqdır. Əhl-i imanı dəlalətdən qorumaq..." (Emirdağ Lahikası, səh. 259)


15) Dünyada yalnız imani deyil, bir çox sahədə fəaliyyət yürüdəcək insanın da Mehdi olacağı Bədiüzzaman tərəfindən söylənilib

Böyük hz. Mehdinin çox vəzifələri var. Və siyasət aləmində, din aləmində, səltənət aləmində, cihad aləmində". (Şualar, səh. 456)


16) Bədiüzzaman, bir çox sahədə fəaliyyət göstərmə xüsusiyyətinin yalnız hz. Mehdidə birləşəcəyini bildirib

"Həm bu üç vəzaifin (vəzifənin) birdən bir şəxsdə, yaxud camaatda bu dövrdə olması və mükəmməl olması və bir-birini cərh etməməsi (bir-birinə mane olmamaması, zərər verməməsi) çox uzaq, sanki qabil (mümkün) görünmür. Axırzamanda Al-i Beyt-i Nəbəvinin (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslinin) camaat-ı nuraniyəsini (nurani camaatını) təmsil edən həzrəti Mehdidə və camaatındakı şəxs-i mənəvidə ancaq içtima edə bilər (cəmləşə bilər)". (Kastamonu Lahikası, səh. 139, Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 156)


17) Ustad, Mehdinin ikinci vəzifəsinin İslamın hökmlərini həyata keçirmək olduğunu bildirib

"İkinci vəzifəsi: Xilafət-i Məhəmmədiyə ünvanı ilə (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəlifəsi -müsəlmanların mənəvi lideri- ünvanı ilə) şəair-i İslamiyəyi (İslam əxlaqının əsaslarını) əhya etməkdir (yenidən dirçəltməkdir). (Emirdağ Lahikası, səh. 259)


18) Bədiüzzamana görə Mehdi hələ də yaranmamış olan İslam Birliyini yaradacaq

"İkinci vəzifəsi: Xilafət-i Məhəmmədiyə ünvanı ilə (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəlifəsi -müsəlmanların mənəvi lideri- ünvanı ilə) şəair-i İslamiyəyi (İslam əxlaqının əsaslarını) əhya etməkdir (yenidən dirçəltməkdir). Aləm-i İslamın vəhdətini (İslam aləminin birliyini) nöqtə-i istinad (istinad nöqtəsi) edib bəşəriyyəti maddi və mənəvi təhlükələrdən və qadab-ı ilahidən (Allahın qəzəbindən) qurtarmaqdır. (Emirdağ Lahikası, səh. 259)


19) Mehdi dünyada hazırda xəlifəsi olmayan müsəlmanların xəlifəsi olacaq

"İkinci vəzifəsi: Xilafət-i Məhəmmədiyə ünvanı ilə (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəlifəsi -müsəlmanların mənəvi lideri- ünvanı ilə) şəair-i İslamiyəyi (İslam əxlaqının əsaslarını) əhya etməkdir (yenidən dirçəltməkdir).


20) Mehdi hazırda böyük qarışıqlıq içində olan bəşəriyyəti, maddi-mənəvi təhlükələrdən və İlahi qəzəbdən xilas edəcək

Aləm-i İslamın vəhdətini (İslam aləminin birliyini) nöqtə-i istinad (istinad nöqtəsi) edib bəşəriyyəti maddi və mənəvi təhlükələrdən və qadab-ı ilahidən (Allahın qəzəbindən) qurtarmaqdır. (Emirdağ Lahikası, səh. 259)


21) Ustadın ifadəsiylə Mehdinin milyonlarla insandan ibarət olan orduları olacaq

Aləm-i İslamın vəhdətini (İslam aləminin birliyini) nöqtə-i istinad (istinad nöqtəsi) edib bəşəriyyəti maddi və mənəvi təhlükələrdən və qadab-ı ilahidən (Allahın qəzəbindən) qurtarmaqdır. Bu vəzifənin, nöqtə-i istinadı (istinad nöqtəsi) və xədimləri (xidmətçiləri), milyonlarla əfradı (fərdləri) olan ordular lazımdır". (Emirdağ Lahikası, səh. 259)


22) Bədiüzzaman, Mehdinin şəriəti icra və tətbiq edəcəyini, yəni cəmiyyətlərdə İslamın hökmlərini tətbiq edəcəyini söyləyib

"O zatın ikinci vəzifəsi, şəriəti icra və tətbiq etməkdir. (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 9)


23) Ustad, Mehdinin çox geniş maddi imkanlara sahib olaraq İslam Birliyini yaradıb, şəriəti icra və tətbiq edəcəyini bildirib

Birinci vəzifə maddi güclə deyil, bəlkə güclü etiqad və ixlas və sədaqətlə olduğu halda, bu ikinci vəzifə üçün olduqca böyük maddi güc lazımdır ki, bu ikinci vəzifə icra edilsin". (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 9)


24) Ustad, bütün səmavi dinlərin gözlədiyi hz. İsanın gəlməsiylə birlikdə, İsəvilərin hz. Mehdi ilə ittifaq yaradıb Qurana tabe olacaqlarını bildirib

"O zatın üçüncü vəzifəsi, xilafət-i İslamiyəyi (İslam xəlifəliyini) İttihad-ı İslama bina edərək (İslam Birliyi üzərində quraraq), İsəvi ruhaniləriylə (dindar xristianlar və xristian alimləriylə) ittifaq yaradıb (əməkdaşlıq və həmrəylik yaradıb) din-i İslama (İslam dininə) xidmət etməkdir. (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 9)


25) Bədiüzzaman, xristianlığın Qurana tabe olması ilə, dünyanın çox geniş miqyaslı və görkəmli hadisələrə səhnə olacağını söyləyib

Birinci vəzifə, o vəzifədən üç-dörd dərəcə daha ziyadə (çox) qiymətdardır (dəyərlidir), lakin o ikinci, üçüncü vəzifələr çox parlaq, çox geniş dairədə və şaşaalı (göstərişli) tərzdə olduğundan umumun (hər kəsin) və avamın nazarında (avamların gözündə) daha əhəmiyyətli görünür". (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 9)


26) Ustad, Mehdinin böyük səltənət sahibi olacağını müjdələyib

Bu vəzifə, olduqca böyük səltənət və güc və milyonlarla fədakar sayəsində tətbiq edilə bilər. (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 9)


27) Bədiüzzaman, “hz. Mehdiyə bütün möminlər, üləmalar, övliyalar və Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən olan seyidlər camaatı iltihaq edib (qoşulub) tabe olacaqlar” deyib

"Üçüncü vəzifəsi: İnqilabat-ı zamaniyə ilə (zamanın dəyişməsiylə) çox əhkam-ı Quraniyənin (Quran hökmlərinin) zədələnməsiylə və şəriət-i Məhəmmədiyə qanunlarının (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəriətinin) bir dərəcə istirahətə çıxmasıyla o zat, bütün əhl-i imanın mənəvi yardımlarıyla və İttihad-ı İslamın müavənətiylə (İslam Birliyinin yardımlaşmasıyla) və bütün üləma və övliyanın və bilhassa (xüsusilə) Al-i Beytin nəslindən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) hər əsrdə qüvvətli və kəsrətli olan milyonlarla fədakar seyidlərin iltihaqlarıyla (qoşulmalarıyla) o vəzifə-i uzmayı (ən böyük vəzifəni) yerinə yetirməyə çalışar". (Emirdağ Lahikası, səh. 260)


28) Bədiüzzaman, öz dövrü də daxil olmaqla, daha əvvəl gəlib-keçmiş mücəddidlərdən heç birinin niyə müjdələnən Mehdi olmadığını açıqlayıb

"Hərçənd ki, hər əsrdə hidayət edən, bir nevi (bir cür) Mehdi və mücəddid gəlir və gəlib, lakin hər biri üç vəzifədən birini bir cəhətdə yerinə yetirməsi etibarilə, Axırzamanın böyük Mehdisi ünvanını ala bilməyiblər". (Emirdağ Lahikası, səh. 260)


29) İndiyə qədər gələn mücəddidlər yalnız iman fəaliyyətini bir istiqamətiylə yerinə yetiriblər. Bədiüzzaman, bəhs etdiyi üç vəzifəni də təkcə Mehdinin yerinə yetirəcəyini bildirib

"Həm bu üç vəzaifin (vəzifənin) birdən bir şəxsdə, yaxud camaatda bu dövrdə olması və mükəmməl olması və bir-birini cərh etməməsi (bir-birinə mane olmamaması, zərər verməməsi) çox uzaq, sanki qabil (mümkün) görünmür. Axırzamanda Al-i Beyt-i Nəbəvinin (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslinin) camaat-ı nuraniyəsini (nurani camaatını) təmsil edən həzrəti Mehdidə və camaatındakı şəxs-i mənəvidə ancaq içtima edə bilər (cəmləşə bilər)". (Kastamonu Lahikası, səh. 139, Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 156)


30) Ustad, bəzi insanların, “Mehdi keçmişdə zühur edib” tərzindəki yanlış inanclarının səbəbini izah etmiş və gözlənilən Mehdi ilə qarışdırdıqlarını söyləmişdir

"Rəvayətlərdə, Axırzamanın əlamətlərindən olan və Al-i Beyt-i Nəbəvidən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən olan) həzrəti Mehdinin barəsində ayrı-ayrı xəbərlər var. Hətta bəzi əhl-i elm və əhl-i vəlayət, keçmişdə onun zühur etməsinə hökm ediblər.

Allahu aləm bissəvab (Allah daha yaxşı bilər), bu ayrı-ayrı rəvayətlərin bir şərhi budur ki: Böyük Mehdinin çox vəzifələri var. Və siyasət aləmində, din aləmində, səltənət aləmində, cihad aləmindəki çox dairələrdə işləri olduğu kimi, hər bir əsr məyusiyət (ümidsizlik) vaxtında, qüvvə-i mənəviyəsini (mənəvi gücünü) təyid edəcək (gücləndirəcək) bir nevi (bir cür) Mehdiyə və ya Mehdinin onların imdadına o vaxtda gəlmək ehtimalına möhtac olduğundan; rəhmət-i ilahiyyə ilə (Allahın rəhmətiylə) hər dövrdə, bəlkə hər əsrdə bir nevi (bir cür) Mehdi Al-i Beytdən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) çıxmış, cəddinin şəriətini (Qurani Kərimin tərif etdiyi və bildirdiyi yolu) mühafizə və sünnəsini əhya etmişdir (dirçəltmişdir). Məsələn: Nəqşibənd və əqtab-ı ərbaa (dörd qütb) və on iki imam kimi böyük Mehdinin bəzi vəzifələrini yerinə yetirən zatlar belə, Mehdi barəsində gələn rəvayətlərdə, mədar-i nəzər (diqqət mərkəzi) Məhəmməd əleyhissalatu vəssalam olduğundan rəvayətlər ixtilaf edərək, bəzi əhl-i həqiqət (doğru yoldakı insanlar) belə deyib: "Keçmişdə çıxmışdır". Hər nəsə... (Şualar, səh. 456)


31) Bədiüzzaman, "Mehdinin Əhli-beytdən biri olaraq Axırzamanda zühur etməsi, "həm zəruri haldır, həm də ictimai həyatın qanunlarının tələbidir"" deyib

Bəli yüz-yüz qüdsi (mübarək) qəhrəmanlar yetişdirən və minlərlə mənəvi komandanları ümmətin başına keçirən və həqiqət-i Quraniyənin (Quranın əsasının) mayası ilə və imanın nuruyla və İslamiyyətin şərəfiylə bəslənən, təkəmmül edən (yetkinləşən, kamilləşən) Al-i Beyt (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəsli), əlbəttə ki, Axırzamanda şəriət-i Məhəmmədiyəyi (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəriətini) və həqiqət-i Furqaniyəyi (Qurani Kərimin əsasını və mahiyyətini) və sünnət-i Əhmədiyəyi (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i) əhya ilə, elan və icra ilə (yenidən dirçəltmə ilə, hər kəsə çatdrmaq və tətbiq etməklə), baş komandanları olan "böyük Mehdi"nin kamal-ı ədalətini və həqqaniyətini (haqq və ədalətə uyğunluğunu, doğruluğunu) dünyaya göstərmələri olduqca məqbul olmaqla yanaşı, olduqca lazım və zəruri və həyat-i ictimaiyə-i insaniyədəki (insanların cəmiyyət həyatındakı) düsturların müqtəzasıdır (qanunların tələbidir)..." (Şualar, səh. 456)


32) Bədiüzzaman, hz. İsanın səmavi nüzulunun qəti olduğunu bildirdiyinə görə, hz. İsa gəldiyi zaman kiminlə ittifaq yaradacaq, həmin anda müsəlmanların başında kim olacaq? Rəvayətlər və Bədiüzzaman bu şəxsin Mehdi olduğunu söyləyir

"Bəli, hədis-i şərifin (hədisin) ifadəsiylə həzrəti İsanın səmavi nüzulu qəti olmaqla yanaşı; məna-yi işari ilə (işari mənada) başqa həqiqətləri ifadə etdiyi kimi, bu həqiqətə də möcizanə işarə edir". (Kastamonu Lahikası, səh. 50)

"Şəxs-i İsa əleyhissalamın qılıncı ilə məqtul olan (yox edilən) şəxs-i Dəccalın təşkil etdiyi dəhşətli maddiyyunluq (materializm) və dinsizliyin əzəmətli heykəli və şəxs-i mənəvisini məhv edəcək kəslər, təkcə İsəvi ruhaniləridir ki; bu ruhanilər din-i İsəvinin həqiqətini (xristianlığın əsaslarını) həqiqət-i İslamiyə (İslamın əsasları) ilə məcz edərək (birləşdirərək) bu güclə onu yox edəcək, mənəvi cəhətdən öldürəcək. Hətta, "həzrəti İsa əleyhissalam gələr və hz. Mehdiyə namazda iqtida edər, tabe olar" deyə rəvayəti bu ittifaqa və həqiqət-i Quraniyənin mətbuiyətinə və hakimiyyətinə (Quran əsaslarının hakimiyyətinə) işarə edər". (Şualar, səh. 493)


33) Xristianlıq dininin təslis (üçlük) və başqa batil və xurafatlardan təmizlənəcəyi Bədiüzzaman tərəfindən bildirilib. Belə bir hadisə hələ reallaşmayıb, gözlənilir

..."Hazırkı Xristianlıq dini o həqiqətə qarşı təsaffi edəcək (təmizlənəcək), xurafatdan və təhrifdən xilas olacaq"... (Mektubat, səh. 53-54)


34) Xurafatlardan təmizlənən, saflaşan xristianlıq dini, haqq din olan İslama çevrilib, İslama tabe olacaq. Ustadın, rəvayətlərə görə çatdırdığı bu həqiqət, hələ yaşanmamış və gözlənilən fövqəladə hadisədir

...Xristianlıq bir nevi (bir cür) İslamiyyətə inqilab edəcək... və Qurana iqtida edərək (tabe olaraq), o İsəvilik şəxs-i mənəvisi tabe; və İslamiyyət, mətbu (tabe olunan) məqamında qalacaq. (Mektubat, səh. 53-54)

35) İslamiyyət və ona tabe olan xristianlıq ittifaq yaradıb böyük güc qazanaraq dinsizlik cərəyanını məğlub edəcəklər. Dünyanın çöhrəsini dəyişdirəcək bu hadisə, hələ yaşanmayıb və gözlənilir

...Din-i haqq (Haqq din), bu iltihaq (qoşulma) nəticəsində əzim (böyük) bir güc tapacaq. Dinsizlik cərəyanına qarşı ayrı-ayrı ikən məğlub olan İsəvilik və İslamiyyət; ittihad (birləşmə) nəticəsində, dinsizlik cərəyanına qələbə çalıb məhv edəcək..." (Mektubat, səh. 53-54)


36) Bu ittifaqın başçısı mövqeyinə də hz. İsa keçəcək. Xristianların da gözlədiyi hz. İsanın nüzulu və ittifaqla yaranan bu nəticələr yaşanmadığına görə, Bədiüzzamanın yaşanacağını söylədiyi bu hadisələr gözlənilir

...İttihad (birləşmə) nəticəsində, dinsizlik cərəyanına qələbə çalıb məhv edəcək istedadda ikən aləm-i səmavatda (göylər aləmində) cism-i bəşərisiylə (bədəniylə) mövcud olan şəxs-i İsa əleyhissalam, o din-i haqq cərəyanının başına keçəcəyini bir Müxbir-i Sadiq, bir Qadir-i Külli Şeyin (hər şeyə qadir olan uca Allahın) vədinə istinad edərək xəbər vermişdir. Madam ki, xəbər verib, haqqdır; madam ki, Qadir-i Külli Şey (hər şeyə qadir olan uca Allah) vəd edib, əlbəttə, edəcək... (Mektubat, səh. 53-54)


37) Dinsizlik cərəyanı təsirini davam etdirdiyinə və iki din ittifaq yaratmadığına görə, haqq dinin güclənməsini gerçəkləşdirəcək iki mübarək şəxs olan hz. Mehdi və hz. İsanın gəlişləri gözlənilir

"Şəxs-i İsa əleyhissalamın qılıncı ilə məqtul olan (yox edilən) şəxs-i Dəccalın təşkil etdiyi dəhşətli maddiyyunluq (materializm) və dinsizliyin əzəmətli heykəli və şəxs-i mənəvisini məhv edəcək kəslər, təkcə İsəvi ruhaniləridir ki; bu ruhanilər din-i İsəvinin həqiqətini (xristianlığın əsaslarını) həqiqət-i İslamiyə (İslamın əsasları) ilə məcz edərək (birləşdirərək) bu güclə onu yox edəcək, mənəvi cəhətdən öldürəcək. Hətta, "həzrəti İsa əleyhissalam gələr və hz. Mehdiyə namazda iqtida edər, tabe olar" deyə rəvayəti bu ittifaqa və həqiqət-i Quraniyənin mətbuiyətinə və hakimiyyətinə (Quran əsaslarının hakimiyyətinə) işarə edər". (Şualar, səh. 493)


38) İslamın, bu hadisələrlə birlikdə dünyaya hakim olacağı müjdələndiyinə görə, müsəlmanların bunu və bunun gerçəkləşməsinə vəsilə olacaq hz. Mehdinin zühurunu, Bədiüzzaman kimi gözləmələri düzgündür

Allahu aləm bissəvab (Allah daha yaxşı bilər), bu ayrı-ayrı rəvayətlərin bir şərhi budur ki: Böyük Mehdinin çox vəzifələri var. Və siyasət aləmində, din aləmində, səltənət aləmində, cihad aləmindəki çox dairələrdə işləri olduğu kimi, hər bir əsr məyusiyət (ümidsizlik) vaxtında, qüvvə-i mənəviyəsini (mənəvi gücünü) təyid edəcək (gücləndirəcək) bir nevi (bir cür) Mehdiyə və ya Mehdinin onların imdadına o vaxtda gəlmək ehtimalına möhtac olduğundan; rəhmət-i ilahiyyə ilə (Allahın rəhmətiylə) hər dövrdə, bəlkə hər əsrdə bir nevi (bir cür) Mehdi Al-i Beytdən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) çıxmış, cəddinin şəriətini (Qurani Kərimin tərif etdiyi və bildirdiyi yolu) mühafizə və sünnəsini əhya etmişdir (dirçəltmişdir). Məsələn: Nəqşibənd və əqtab-ı ərbaa (dörd qütb) və on iki imam kimi böyük Mehdinin bəzi vəzifələrini yerinə yetirən zatlar belə, Mehdi barəsində gələn rəvayətlərdə, mədar-i nəzər (diqqət mərkəzi) Məhəmməd əleyhissalatu vəssalam olduğundan rəvayətlər ixtilaf edərək, bəzi əhl-i həqiqət (doğru yoldakı insanlar) belə deyib: "Keçmişdə çıxmışdır". Hər nəsə...

Bəli yüz-yüz qüdsi (mübarək) qəhrəmanlar yetişdirən və minlərlə mənəvi komandanları ümmətin başına keçirən və həqiqət-i Quraniyənin (Quranın əsasının) mayası ilə və imanın nuruyla və İslamiyyətin şərəfiylə bəslənən, təkəmmül edən (yetkinləşən, kamilləşən) Al-i Beyt (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəsli), əlbəttə ki, Axırzamanda şəriət-i Məhəmmədiyəyi (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəriətini) və həqiqət-i Furqaniyəyi (Qurani Kərimin əsasını və mahiyyətini) və sünnət-i Əhmədiyəyi (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i) əhya ilə, elan və icra ilə (yenidən dirçəltmə ilə, hər kəsə çatdrmaq və tətbiq etməklə), baş komandanları olan "böyük Mehdi"nin kamal-ı ədalətini və həqqaniyətini (haqq və ədalətə uyğunluğunu, doğruluğunu) dünyaya göstərmələri olduqca məqbul olmaqla yanaşı, olduqca lazım və zəruri və həyat-i ictimaiyə-i insaniyədəki (insanların cəmiyyət həyatındakı) düsturların müqtəzasıdır (qanunların tələbidir)..." (Şualar, səh. 456)


39) Quranın həqiqətləri hələ əhya edilməyib. Bədiüzzamanın ifadəsiylə bir nevi (bir cür) istirahətə çıxan Quranın hökmləri, hz. Mehdi tərəfindən əhya ediləcək

"Üçüncü vəzifəsi: İnqilabat-ı zamaniyə ilə (zamanın dəyişməsiylə) çox əhkam-ı Quraniyənin (Quran hökmlərinin) zədələnməsiylə və şəriət-i Məhəmmədiyə qanunlarının (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəriətinin) bir dərəcə istirahətə çıxmasıyla o zat, bütün əhl-i imanın mənəvi yardımlarıyla və İttihad-ı İslamın müavənətiylə (İslam Birliyinin yardımlaşmasıyla) və bütün üləma və övliyanın və bilhassa (xüsusilə) Al-i Beytin nəslindən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) hər əsrdə qüvvətli və kəsrətli olan milyonlarla fədakar seyidlərin iltihaqlarıyla (qoşulmalarıyla) o vəzifə-i uzmayı (ən böyük vəzifəni) yerinə yetirməyə çalışar". (Emirdağ Lahikası, səh. 260)

..."Şəriət-i Məhəmmədiyəyi (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəriətini) və həqiqət-i Furqaniyəyi (Qurani Kərimin əsasını və mahiyyətini) və sünnət-i Əhmədiyəyi (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i) əhya ilə, elan və icra ilə (yenidən dirçəltmə ilə, hər kəsə çatdrmaq və tətbiq etməklə), baş komandanları olan "böyük Mehdi"nin kamal-ı ədalətini və həqqaniyətini (haqq və ədalətə uyğunluğunu, doğruluğunu) dünyaya göstərmələri olduqca məqbul olmaqla yanaşı, olduqca lazım və zəruri və həyat-i ictimaiyə-i insaniyədəki (insanların cəmiyyət həyatındakı) düsturların müqtəzasıdır (qanunların tələbidir)..." (Şualar, səh. 456)


40) Quranın hökmləri Mehdi tərəfindən icra ediləcək

..."Şəriət-i Məhəmmədiyəyi (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in şəriətini) və həqiqət-i Furqaniyəyi (Qurani Kərimin əsasını və mahiyyətini) və sünnət-i Əhmədiyəyi (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-i) əhya ilə, elan və icra ilə (yenidən dirçəltmə ilə, hər kəsə çatdrmaq və tətbiq etməklə), baş komandanları olan "böyük Mehdi"nin kamal-ı ədalətini və həqqaniyətini (haqq və ədalətə uyğunluğunu, doğruluğunu) dünyaya göstərmələri olduqca məqbul olmaqla yanaşı, olduqca lazım və zəruri və həyat-i ictimaiyə-i insaniyədəki (insanların cəmiyyət həyatındakı) düsturların müqtəzasıdır (qanunların tələbidir)..." (Şualar, səh. 456)

"O zatın ikinci vəzifəsi, şəriəti icra və tətbiq etməkdir. Birinci vəzifə maddi güclə deyil, bəlkə güclü etiqad və ixlas və sədaqətlə olduğu halda, bu ikinci vəzifə üçün olduqca böyük maddi güc lazımdır ki, bu ikinci vəzifə icra edilsin". (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 9)


41) Ustad, Mehdi və tələbələri gəldiyi zaman özünün həyatda olmayacağını, vəfat etmiş olacağını vurğulayıb

"Ta Axırzamanda, həyatın geniş dairəsində (dünya səviyyəsində) ixlas sahibləri, yəni hz. Mehdi və şagirdləri (tələbələri), Allahın icazəsiylə gələr, o dairəni genişlədər və o toxumlar cücərər". Biz də qəbrimizdə seyr edib Allaha şükr edərik. (Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 138, Kastamonu Lahikası, səh. 72)


42) Bədiüzzaman, yaşadığı ölkə və yaşadığı yerə yaxın bölgələrdəki insanlara xidmətini çatdıra bilmiş, lakin Mehdinin İslam aləminin birliyini dayaq nöqtəsi qəbul edərək, bütün insanlara təsir göstərəcəyini söyləmişdir

"İkinci vəzifəsi: Xilafət-i Məhəmmədiyə ünvanı ilə (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in xəlifəsi -müsəlmanların mənəvi lideri- ünvanı ilə) şəair-i İslamiyəyi (İslam əxlaqının əsaslarını) əhya etməkdir (yenidən dirçəltməkdir). Aləm-i İslamın vəhdətini (İslam aləminin birliyini) nöqtə-i istinad (istinad nöqtəsi) edib bəşəriyyəti maddi və mənəvi təhlükələrdən və qadab-ı ilahidən (Allahın qəzəbindən) qurtarmaqdır. Bu vəzifənin, nöqtə-i istinadı (istinad nöqtəsi) və xədimləri (xidmətçiləri), milyonlarla əfradı (fərdləri) olan ordular lazımdır". (Emirdağ Lahikası, səh. 259)


43) Bədiüzzaman, Mehdinin özünün komandiri, özünün də onun bir əsgəri olduğunu söyləyib

"O irəlidə gələcək əcib (heyrət oyandıran, bənzəri görülməyən) şəxsin bir xidmətçisi və ona yer hazırlayacaq bir dümdarı (yardımçı qüvvəsi) və o böyük komandanın pişdar bir nəfəri (öndə gedən bir əsgəri) olduğumu zənn edirəm". (Barla Lahikası, səh. 162)


44) Bədiüzzaman özünün "seyyid" olmadığına, Mehdinin isə "seyyid" olacağına xüsusilə diqqət çəkib

"Mən, özümü seyid hesab etmirəm. Bu dövrdə nəsillər bilinmir. Halbuki Axırzamanın o böyük şəxsi, Al-i Beytdən (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslindən) olacaq". (Emirdağ Lahikası, səh. 247-250)


45) Bədiüzzaman, öz tələbələrinin Risale-i Nurları və özünü səhvən Mehdi zənn etdiklərini və yanıldıqlarını bildirib

"...Risale-i Nurun şəxsi mənəvisini haqlı olaraq hz. Mehdi təlaqqi edirlər (şəxsi bir görüş kimi qəbul edirlər). O şəxs-i mənəvinin də bir müməssili (təmsilçisi), Nur şagirdlərinin təsanüdündən (Nur tələbələrinin həmrəyliyindən) gələn bir şəxs-i mənəvisi və o şəxs-i mənəvinin bir nevi (bir cür) müməssili (təmsilçisi) olan biçarə tərcümanını zənn etdiklərindən, bəzən o adı Ona verirlər. Hərçənd ki, bu, bir iltibas (qarışdırma) və bir səhvdir, lakin o zaman məsul deyildirlər". (Tılsımlar Mecmuası, səh. 201)


46) Bədiüzzamana görə, Axırzamanın böyük Mehdisi ünvanını alacaq insanda və camaatında üç vəzifənin də yerinə yetirildiyi görünməlidir

"Hərçənd ki, hər əsrdə hidayət edən, bir nəvi (bir cür) Mehdi və mücəddid gəlir və gəlib, lakin hər biri üç vəzifədən birini bir cəhətdə yerinə yetirməsi etibarilə, Axırzamanın böyük Mehdisi ünvanını ala bilməyiblər". (Emirdağ Lahikası, səh. 260)

"Həm bu üç vəzaifin (vəzifənin) birdən bir şəxsdə, yaxud camaatda bu dövrdə olması və mükəmməl olması və bir-birini cərh etməməsi (bir-birinə mane olmamaması, zərər verməməsi) çox uzaq, sanki qabil (mümkün) görünmür. Axırzamanda Al-i Beyt-i Nəbəvinin (Peyğəmbərimiz (s.ə.v)-in nəslinin) camaat-ı nuraniyəsini (nurani camaatını) təmsil edən həzrəti Mehdidə və camaatındakı şəxs-i mənəvidə ancaq içtima edə bilər (cəmləşə bilər)". (Kastamonu Lahikası, səh. 139, Sikke-i Tasdik-i Qaybi, səh. 156)


47) Ustad, Axırzamanda zühur edəcəyi müjdələnən şəxsləri hər kəsin tanıya bilməyəcəyini, təkcə yaxınlarının imanlarının nuru ilə tanıya biləcəklərini bildirib

"Hz. İsa (ə.s) gəldiyi vaxt, hər kəsin onun İsa olduğunu bilməsi lazım deyil. Onun yaxınları və qabaqcıl insanlar, imanın nuru ilə onu tanıyacaqlar. Yoxsa açıqca hər kəs onu tanımayacaq". (Mektubat, səh. 54)

"Hətta həzrəti İsa əleyhissalamın nüzulu belə və özünün İsa əleyhissalam olduğu, nur-u imanın (imanın nurunun) diqqəti ilə bilinər; hər kəs bilə bilməz". (Şualar, səh. 487)


48) Hz. İsanı ən yaxşı tanıyacaq insan, şübhəsiz ki, hz. Mehdidir. Bədiüzzaman onun tələbələrinin sayının az olacağını və kiçik bir camaat olduğunu söyləyib

"İsa Əleyhissalamı nur-u iman ilə (imanın nuruyla) tanıyan və tabe olan camaat-ı ruhaniyə-i mücahidinin (mübarizə aparan ruhani camaatının) kəmiyyəti (sayı), Dəccalın məktəb tərəfindən və əsgər tərəfindən elmi və maddi ordularına nisbətən çox az və kiçik olmasına işarə və kinayədir". (Şualar, səh. 495)


49) Hz. Mehdi və Axırzamanda zühur edəcəyi bildirilən digər şəxslərin hər kəs tərəfindən tanına bilməyəcəyi, təkcə imanın nurundan qaynaqlanan diqqətlə tanına biləcəyi Bədiüzzaman tərəfindən bildirilib

"İndi, hz. Mehdi kimi əşxasın barəsindəki rəvayətin ixtilafı və sirri budur ki: "Ehədisi təfsir edənlər (hədisləri açıqlayanlar), mətn-i ehədis təfsirlərinə (hədis mətnlərindəki açıqlamalarına) və istinbatlarına (gizli mənaları ortaya çıxartmalarına) tətbiq ediblər. Məsələn: Mərkəz-i səltənət (səltənət mərkəzi) o vaxt Şamda və ya Mədinədə olduğundan, vukuat-ı hz. Mehdiyyə və ya Süfyaniyyəyi (hz. Mehdi və Süfyanla əlaqədar hadisələri) mərkəz-i səltənət ətrafında olan Bəsrə, Kufə, Şam kimi yerlərdə təsəvvür edərək elə təfsir ediblər"".

Eləcə də, o əşxasın (şəxslərin) şəxs-i mənəvisinə və ya təmsil etdikləri camaata aid asar-ı aziməyi (yəni fövqəladə əsrləri, izləri) o əşxasın (şəxslərin) zatlarında təsəvvür edərək elə təfsir ediblər ki, o əşxas-ı xariqə (o heyrətamiz şəxslər) çıxdıqları vaxt bütün xalq onları tanıyacaq kimi bir forma veriblər.

Halbuki demişdik: Bu dünya təcrübə meydanıdır. Ağla qapı açılar, lakin ixtiyarı əlindən alınmaz. Elə isə o əşxas, hətta o heyrətamiz Dəccal belə çıxdığı zaman çoxları, hətta özü də bidayətən (əvvəllər) Dəccal olduğunu bilməz. Bəlkə nur-u imanın (imanın nuru) diqqətiylə, o əşxas-ı Axırzaman (Axırzamanda gələcək şəxslər) tanına bilər.

 


50) Bədiüzzaman, Mehdilik üçün özünə hüsn-ü zənn edənlərin, təkcə iman vəzifəsinə görə qiymətləndirmə apardıqlarını, halbuki Mehdinin digər vəzifələri olan “şəriəti əhya və xilafəti tətbiq” etməsini nəzərə almadıqları üçün yanıldıqlarını bildirib

"Bəzi ayəti kərimə (ayələr) ayələr və əhadisi şərifə (hədislər) Axırzamanda gələcək bir mücəddid-i əkbəri (ən böyük mücəddidi) məna-yi işari ilə (işari mənada) xəbər verirlər. Lakin o gələcək zatın və cəmiyyətinin üç vəzifəsindən ən əhəmiyyətlisi olan və zahirən ən kiçiyi görünən imanı qurtarmaq və həqaiqi imaniyəyi (iman həqiqətlərini) günəş kimi göstərmək vəzifəsini Risale-i Nur və şagirdlərinin (tələbələrinin) şəxs-i mənəvisi tam yerinə yetirmədiklərindən; o gələcək zata dair xəbərləri və işarələri, Risale-i Nurun şəxs-i mənəvisini hətta bəzən tərcümanına da tətbiq etməyə (uydurmağa) çalışıblar və şəriəti əhya (Quran əxlaqının əsaslarını xatırladaraq yenidən həyata keçirmə) və xilafəti tətbiq olan çox geniş dairədə hökm edən bu iki mühüm vəzifəsini nəzərə almayıblar. Onların qənaətləri, onların Risale-i Nurdan istifadə cəhətində faidəlidir (istifadə cəhətdən faydalıdır), zərərsizdir; lakin Nurun peşəsindəki ixlasa və heç bir şeyə alət olmamasına və dünyəvi və mənəvi məqamatı axtarmamasına zərər verdiyi kimi, Nurların mühafizləri hər taifənin (qrupun) xüsusən də siyasi taifənin (qrupun) tənqidinə və hücumuna vəsilə ola bilər". (Tılsımlar Mecmuası, səh. 168)

* Bilindiyi kimi Kütubi Sittə (Altı Kitab), altı məşhur hədis kitabından ibarət olan hədis külliyyatının bütününə verilən addır. Bu altı kitabda Peyğəmbərimizdən rəvayət edilən hədislərin doğru olduqları mövzusunda bütün əhli-sünnə alimləri tərəfindən təsdiq edilmişdir.

Buna görədir ki, Kütubi Sittə əhli-sünnə etiqadına görə dində Qurandan sonra gələn ən mühüm ikinci qaynaqdır. Belə ki, alimlər Kütubi Sittənin etibarlılığına görə, bu külliyyatda yer alan hədisləri inkar etməyi Rəsulullahı inkar etməklə bərabər tutmuşlar. Kütubi Sittədə Mehdiyyət haqqında bir çox hədis rəvayət edilmişdir. Yalnız Kütubi Sittədə yer alması belə Mehdiyyət mövzusunun doğruluğu şübhə olmayan həqiqət olduğunu ortaya qoymağa kifayətdir. Bu saytda olan hədislər Kütubi Sittədəki Mehdiyyət və Axırzamanla əlaqədar hədislərdən yalnız bir hissəsidir.

Əsas səhifə :: Müəllif haqqında :: Digər saytlar :: Əlaqə

Quranı Kərim :: Dəstək olun :: Kitablar :: Məqalələr :: Sənədli filmlər

© 2016 Harun Yəhya
Bu saytda dərc edilən bütün materialı, saytı istinad göstərmək şərtiylə müəllif haqqı ödəmədən çoxalda bilərsiniz.